Regulamin

Regulamin obowiązujący od 01 października 2016 r. do odwołania.
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących i Sprzedawców z Platformy Handlowej Sklep.Online.

 §1. Definicje
1. Administrator - Centrum Certyfikacji Produktów i  Usług  z siedzibą w Chorzowie, Niedźwiedziniec 14e/6, z którym kontaktować się można poprzez adres email: biuro@sklep.online
2. Sklep.Online - to platforma handlowa prowadzona przez Administratora przedstawiająca ofertę sklepów i firm oraz umożliwiająca zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Administrator nie pośredniczy w umowie kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.i nie odpowiada za przeprowadzone transakcje.
3. Kupujący - jest to użytkownik, który jest zarejestrowany w Sklep.Online w celu kupowania Towarów i Usług.
4. Sprzedawca - jest to przedsiębiorca który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i przeszedł pozytywnie   weryfikację sprzedawcy oraz podpisał umowę z Administratorem.
5. Towar i Usługa - oznacza rzecz lub usługę będącą przedmiotem umów zawieranych w Platformie Handlowej
Sklep.Online.

 §2. Rejestracja i Logowanie Kupującego
1. Chcąc dokonać zakupów w Platformie Handlowej Sklep.Online Kupujący musi dokonać rejestracji w celu utworzenia Konta.
2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na wskazany adres e-mail Administrator wysyła wiadomość zawierającą informację o sposobie aktywacji Konta przez Użytkownika.
3. Do logowania panelu administracyjnego w Platformie Handlowej Sklep.Online należy użyć adres e-mail podany w procesie rejestracji.

§3. Rejestracja i Logowanie Sprzedającego
1. Sprzedający chcąc sprzedawać Towary i Usługi poprzez Platformę Handlową Sklep.Online  musi przejść proces
Weryfikacji Sprzedawcy i podpisać Umowę z Administratorem.
2. Administrator dokonuje Weryfikacji Sprzedawcy poprzez porównanie podanych danych z danymi ujawnionymi
w rejestrach i ewidencjach. Administrator może dokonać dodatkowej Weryfikacji Sprzedawcy poprzez sprawdzenie
jego wiarygodności w innych źródłach, w szczególności w portalach opiniotwórczych.
3.Jeżeli do prowadzenia działalności przez Sprzedawcę niezbędne jest posiadanie dodatkowych uprawnień,
zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, zobowiązany jest on do przesłania Administratorowi skanu takiego dokumentu wraz z aktualnym na dzień wysyłki oświadczeniem, iż zawarte w nim dane nie uległy zmianie.
4. Administrator może na każdym etapie rejestracji i weryfikacji odmówić Sprzedawcy zakończenia pełnego procesu rejestracji.
5. Pozytywna weryfikacja  i podpisanie umowy  powoduje utworzenia dla Sprzedawcy  konta w Platformie Handlowej
Sklep.Online.
6. Konto zawiera dane podane przez Sprzedawcę. W przypadku chęci zmiany danych ujawnionych na koncie, Sprzedawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego zaktualizowania w formularzu umieszczonym w Panelu Sprzedawcy. Aktualizacja danych nieedytowalnych w formularzu wymaga wysłania tych danych do Administratora
na adres email: biuro@sklep.online. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
7. Do logowania panelu administracyjnego w Platformie Handlowej Sklep.Online należy użyć adres e-mail podany
w procesie rejestracji.

§
4. Korzystanie z Platformy Handlowej Sklep.Online
1. Kupujący i Sprzedawca  nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem w Platformie Handlowej Sklep.Online.
2. Kupujący i Sprzedawca nie może dostarczać i publikować treści i informacji o charakterze bezprawnym.
3. Kupującemu nie wolno udostępniać Konta innym osobom oraz ujawniać hasła dostępowego do konta
w Sklep.Online.
4. Sprzedający ponosi prawną odpowiedzialność za udostępnienie konta osobom nieuprawnionym.
5. Kupujący i Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe
do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.
6. Kupujący i Sprzedawca nie może posiadać więcej niż jedno Konto w Sklep.Online.
7. Zabronione jest rozpowszechnianie i kopiowanie jakiejkolwiek treści występujących w Platformie Handlowej
Sklep.Online bez zgody Administratora.

§
5. Wystawianie Towaru
1. Sprzedawca wystawia Towar poprzez:
a) publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego opisu,
b) wskazanie stałej ceny za jedną sztukę (ofertę), określonej z góry, przy czym cena Towaru musi być ceną podaną
w polskiej walucie w wysokości brutto,

c) dodanie zdjęcia Towaru,
d) wskazanie kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj i przeznaczenie Towaru,
e) określenie dostępnej ilości Towaru (stanu magazynowego) oraz dostępności Towaru (orientacyjnego terminu skompletowania),
f) określenie warunków umowy zawieranej z Kupującym, w tym w szczególności warunków płatności, warunków
i form dostawy, kosztów i terminu dostawy, informacji o sposobie reklamacji, udzielanej gwarancji, informacji o prawie i sposobie odstąpienia od umowy.
2. Sprzedawca może wystawić Towar przy użyciu Panelu Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczonej oraz wyświetlanej oferty, w szczególności ma obowiązek aktualizowania swojej oferty.
4. Sprzedawca oferując Towar zobowiązany jest zadbać, aby:
a) umieszczone dane były w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniały informacje wymagane
przepisami dotyczące transakcji z konsumentami,

b) nie doszło do naruszenia praw osób trzecich oraz renomy Administratora,
c) formułowane przekazy nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników i dotyczyły wyłącznie wystawianego
Towaru.
5. Sprzedawca do oznaczania Towaru nie może używać haseł i znaków, które nie dotyczą właściwości tego Towaru.
6. Wszelkie zmiany dotyczące Towaru nie mogą negatywnie wpływać na relacje z Kupującymi, którzy przyjęli ofertę
przed dokonaniem danej zmiany.
7. Sprzedawca nie może publikować treści, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają do kupienia Towaru poza
Platformą Handlową Sklep.Online. Sprzedawca nie może również publikować reklam, ogłoszeń i informacji
o towarach bądź usługach nieoferowanych w Platformie Handlowej Sklep.Online. W szczególności nie ujawniania przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego przed zawarciem umowy z Kupującym.
8. Sprzedawca może oferować wyłącznie rzeczy nowe i pełnowartościowe (nie dotyczy rzeczy kolekcjonerskich), przy
czym za takie traktowane są również rzeczy powystawowe. Sprzedawca jest zobowiązany do ujęcia w treści oferty
informacji o cechach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od tego, każdy Sprzedawca jest
zobowiązany do podania w opisie oferty wszystkich istotnych cech Towaru, w tym dotyczących jego pochodzenia,
jakości i opakowania.
9. Zamieszczając Towar Sprzedawca oświadcza, że czynność ta nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów
lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy obejmującej Towar.
10. Administrator ma prawo zmienić kategorię, w jakiej oferowany jest dany Towar bez konieczności poinformowania
Sprzedawcy.
11. Zamieszczając Towar Sprzedawca wyraża zgodę na publikację zawartych w niej informacji w celach promocji    
Platformy Handlowej Sklep.Online.
12.Zamieszczając w Platformie Handlowej Sklep.Online oraz przekazując Administratorowi innymi sposobami
materiały graficzne Sprzedawca oświadcza, że są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich, jak również, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi
przepisami prawa do tego, aby materiały mogły być udostępniane w celach komercyjnych w Sklep.Online.
Sprzedawca oświadcza również, że udostępnienie oraz opublikowanie przekazywanych materiałów nie spowoduje
naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Jednocześnie Sprzedawca zezwala Administratorowi na
opracowywanie przekazanych materiałów graficznych w celu powstania utworów zależnych, w szczególności
banerów reklamowych. Z tytułu korzystania przez Administratora z materiałów graficznych Sprzedawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
13.Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich zgłoszonych mu
roszczeniach osób trzecich do przekazywanych materiałów graficznych oraz o wszelkich zdarzeniach
ograniczających jego prawo do dysponowania materiałami graficznymi.
14.Na zamieszczane w Platformie Handlowej Sklep.Online oraz przekazywane Administratorowi innymi sposobami
materiały graficzne Sprzedawca udziela licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na okres do 3 miesięcy po wygaśnięciu
Umowy. Licencja uprawnia do prezentowania materiałów w Platformie Handlowej Sklep.Online, do ich publikowania
w celu promocji Sklep.Online oraz ich opracowywania w celu powstania utworów zależnych, w szczególności
banerów reklamowych.
15. Na materiałach graficznych nie mogą znajdować się logotypy (znaki słowne lub graficzne) inne, niż służące do
prawidłowego oznaczenia oferowanego Towaru lub Usługi Sprzedawcy.
16. Logotyp na materiale graficznym nie może zakłócać prawidłowego odbioru Towaru.

§
6. Zawieranie umów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
1. Sklep.Online  publikuje oferty sprzedaży Towarów i Usług Sprzedawcy
2. Kupujący dokonuje wyboru Towaru lub Usługi poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru lub Usługi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą zatwierdzenia oferty przez Kupującego poprzez kliknięcie opcji “Kupuję i płace” w wirtualnym koszyku. Jeżeli Kupujący wybierze formę płatności przy odbiorze lub przelewem tradycyjnym do umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi w momencie kliknięcia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. Przed wybraniem opcji “Kupuję i płacę” Kupujący zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska albo nazwy, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy jego danych niezbędnych do realizacji zawartej umowy, w szczególności danych kontaktowych.
4. Dalsze czynności po zawarciu umowy sprzedaży regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedawca i Kupujący winni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Kupujący i Sprzedawca są zobowiązani przestrzegać przepisów prawa dotyczącego kupna-sprzedaży poprzez Internet.
6. Kupujący i Sprzedawca powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o umowach zawartych w Sklep.Online.
7. Zmiana adresu dostawy wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą nowych warunków dostawy.
8. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść i wykonanie.
9. Reklamację, Gwarancje, Zwroty i odstąpienie od umowy dotyczące zakupu Towarów i Usług poprzez Sklep.Online należy zgłosić bezpośrednio u Sprzedawcy u którego dokonano zakupów.
10. Zwrot towarów następuje według prawa obowiązującego w Polsce między Kupującym a Sprzedającym bez angażowania Administratora Platformy Handlowej Sklep.Online.
 
§
7. Płatności za Towar
1. Kupujący może dokonać płatności:
a) przy odbiorze towaru – jeżeli Sprzedawca umożliwi taką formę,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem instytucji pataniczej Przelewy24 udostępnionej na Platformie Handlowej Sklep.Online, a z którą zawarł umowę Administrator i Sprzedawca.
2. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklep.Online, w szczególności za pomocą kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności, za działanie której odpowiada instytucja płatnicza Przelewy24.pl.
3. Kupujący nie może odwołać zlecenia przelewu po jego wykonaniu. Momentem zapłaty jest moment, w którym Sprzedawca otrzymał środki pieniężne. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu, Kupujący nie może podnosić wobec Sprzedawcy zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jeżeli okoliczność ta wynika z błędnych danych.

§
9. Newsletter
1. Administrator świadczy drogą elektroniczną usługę nazywającą się potocznie Newsletter, polegającą na bezpłatnym wysyłaniu reklam i informacji handlowych o promocjach, produktach, konkursach, nowościach w Platformie Handlowej Sklep.Online, a także o usługach świadczonych przez Administratora. Usługa polega na wysyłaniu wybranych treści pocztą elektroniczną. Na Newsletter może zapisać się każda zainteresowana osoba, która odwiedzi Sklep.Online i wypełni formularz do Newslettera. Zrezygnować z Newslettera można w dowolnym czasie.

§
10. Dane osobowe
1. Administrator pełni funkcję administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Kupującego i Sprzedawcy.
2. Podane przez Kupującego i Sprzedawcy dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies.
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego i Sprzedawcy jedynie w celu realizacji Umowy.
4. Dane osobowe Kupującego i Sprzedawcy są przekazywane podmiotom trzecim jedynie w celu wykonania umowy zawartej przez te osoby w Platformie Handlowej Sklep.Online.

§
11. Odpłatność za korzystanie z Platformy Handlowej Sklep.Online
1. Sprzedawca zobowiązany jest do uiszczenia opłat na podstawie faktury VAT otrzymaną drogą elektroniczną na adres email do Kontaktu do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego.zgodnie z podpisaną umową.

§
12. Rola i odpowiedzialność Administratora
1. Administrator udostępnia narzędzia informatyczne umożliwiające Kupującym i Sprzedawcy zawieranie umów, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za ich zachowania, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Kupującego i Sprzedawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Kupującym a Sprzedawcą będące wynikiem działania bądź ich zaniechania.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kupującego i Sprzedawcy
3. Kupujący i Sprzedawca mają obowiązek poinformowanie Administratora o bezprawnych zachowaniach Kupującego lub Sprzedającego.
4. Administrator Sklep.Online może zawiesić lub zamknąć konto Kupującego i Sprzedawcy w przypadku zachowań bezprawnych.
5. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Sklep.Online, jednakże ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Sprzedawcy w przypadku wystawiania Produktów i Usług niezgodnych z prawem i regulaminem Sklep.Online,.
 
§13. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy
1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa między Sprzedawcą a Administratorem może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. w formie pisemnej.
3. Umowa między Sprzedawcą a Administratorem może zostać rozwiązana przez Administratora z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. w formie elektronicznej na adres email podany w kontakcie.
4. W okresie wypowiedzenia Spzedawca nie może zawierać nowych umów w Platformie Handlowej Sklep.Onlinel, nie może wystawiać nowych ofert. W tym okresie Sprzedawca uczestniczy w czynnościach związanych z zawartą umową sprzedaży Towaru lub Usługi, posiada wgląd do Konta, jak również dostęp do funkcji umożliwiających realizację zawartych umów oraz uiszczenie należności na rzecz Administratora.
5. Po odstąpieniu od Umowy lub upływie okresu wypowiedzenia Sprzedawca traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.
6. Jeżeli Kupujący lub Sprzedawca popełni przestępstwo polegające na wyłudzeniu dóbr wobec drugiej strony poprzez Platformę Handlową Sklep.online i naraził z tego tytułu Administratora i Sklep.Online na szkody jest zobowiązany zapłacić Administratorowi odszkodowanie w wysokości 1 mln. złotych.
7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy, może zawiesić świadczenie usług w całości lub części do czasu wyjaśnienia sprawy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary, których sprzedaż jest zabroniona, Użytkownik nie wywiązuje się z zawartych umów, jak również pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie bez zgody Administratora materiały dostępne w Platformie Handlowej Sklep.Online.
§14. Postanowienia końcowe
1. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu lub zakresu usług świadczonych w ramach Platformy Handlowej Sklep.Online, Administrator powiadomi o tym Użytkownika jednocześnie proponując mu kontynuowanie Umowy na nowych warunkach.
2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora. Kupujący i Sprzedawca zobowiązani są przed logowaniem do sprawdzania Regulaminu.
3. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy przez Administratora będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy Administratorowi.
5. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
7. Możliwe jest zgłaszanie Administratorowi informacji o umieszczaniu w Platformie Handlowej Sklep.Online danych i Towarów o charakterze bezprawnym.

8. Prawidłowe funkcjonowanie Platformy Handlowej Sklep.Online wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.